กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาการจัดเก็บ
รายละเอียดส่วนบุคคล • ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง
• เพศ
• วันเดือนปีเกิด
• อายุ
• สัญชาติ

 

 

 

 

 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่ไม่เกิน 10 ปี หลังจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้สิ้นสุดลง
รายละเอียดการติดต่อ • อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรสาร
• บัญชี Social Media
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทำงาน • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง
• ตำแหน่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ • ประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการ
• ประวัติการเคลมสินค้าหรือบริการ
• ข้อร้องเรียน
รายละเอียดทางการเงิน • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
• ชื่อบัญชี
• เลขที่บัญชี
ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด • การสำรวจความคิดเห็น
• ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด
ข้อมูลอื่น ๆ • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริดจสโตน ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น อีเมล ข้อความสนทนา การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย • รูปภาพ
• ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
• IP Address
จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันบันทึก